درباره ما

 موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا اینک پانزده سال است که در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می کند.  سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده نگری، مطالعات بین رشته ای و تکیه بر شبکه سازی است. کتاب روشهای آینده نگاری تکنولوژی (1384) و مدیریت اندیشگاه از تولد تا توسعه(1389) نمونه-ای از نوشتارهای مرجع بنیاد توسعه فردا است که در توسعه دانش و هنر آینده نگری و همین‌طور توسعه فرهنگ مراجعه به اندیشگاه‌ها در کشور موثر بوده است. آرمان بنیاد توسعه فردا ارائه الگویی موفق و کارآمد از یک اندیشگاه(کانون تفکر) ایرانی است که بر اساس آموزه های دینی بتواند در حل مساله های واقعی نظیر توسعه فناوری نو در کشور و توسعه پایدار ایران نقش ایفا کند.

دانلود بروشور بنیاد توسعه فردا