کتاب ایستاده در باد

آﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺑﺮهاي ﺗﯿﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻢ هاي ﺑﺰرگ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺎت و ﻣﺒهوت ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮف‌هاي نفهیدنی و ﺟﺪال‌هاي ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺮکهُ ﺑﺎﻃﻞهاي ﺑﺰك ﺷﺪه و ﺣﻖ هاي در ﻣﺤﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ دﺳﺖهاي ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ مهرﺑﺎﻧﯽ- و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﯾّﺖ- در دﺳﺖهای ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ همراه ﻣﯽﺷﻮي، ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮي اﺻﯿﻠﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهاي زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در روزﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮاي روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﺟﺴﺘﺠﻮي ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮال‌هاي اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ همان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽفهمیم ﺑﺎ همان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺮدورزي و ﺷﻔّﺎﻓﯿّﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ زﻣﺎنهُ ﻣﺎﺳﺖ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هم اکنون چاپ چهارم کتاب (سال 97) با 618 صفحه و به قیمت پشت جلد 40.000 تومان منتشر گردید. برای خرید کتاب می‌توانید به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایید.

1- فروشگاه انتشارات حکمت:

میدان انقلاب - خیابان انقلاب - ابتدای خیابان ابوریحان پلاک 94

شماره تماس: 66461292

 

2- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 

(لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود)