سیاست نگاری

تدوین سیاست‌‌های مدیریت در حوزه دانش و فناوری و فرهنگ بر اساس تجارب موفق داخلی • تبدیل دانش ضمنی سازمان‌ها به دانش مدوّن سازمانی • تدوین الگوهای قابل بهره برداری بر اساس تجربیات سازمانی مشابه در کشور

طراحی، تاسیس و راهبری اندیشگاه

• سازماندهی اندیشگاه‌های تخصصی • مشاوره در راهبری مراحل تکوین اندیشگاه • تربیت پژوهشگر و مدیر اندیشگاه • گسترش فرهنگ فعالیت‌های اندیشگاهی در ایران

آیـنـده پــژوهی و آیـنـده نـگاری

• به کارگیری روش‌های آینده نگاری در پژوهش‌های مرتبط با دانش و فناوری • مطالعات آینده پژوهی در زمینه فرهنگ

آموزش و فرهنگ سازی

• به کارگیری روش‌های آینده نگاری در پژوهش‌های مرتبط با دانش و فناوری • مطالعات آینده پژوهی در زمینه فرهنگ

موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا اینک بیش از پانزده سال است که در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می کند.  
سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده نگری، مطالعات بین رشته ای و تکیه بر شبکه سازی است.

اخبار

 • چهارمین نشست تخصصی حوزه مدیریت فناوری و نوآوری _ 95/07/07

  چهارمین نشست تخصصی حوزه مدیریت فناوری و نوآوری _ 95/07/07

 • انتشار کتاب الف تا ی _ 95/06/17

  انتشار کتاب الف تا ی _ 95/06/17

 • انتشار کتاب تمدن و تحلیل تمدنی _ 95/05/02

  انتشار کتاب تمدن و تحلیل تمدنی _ 95/05/02

 • اولین نمونه مورد مطالعه برای ارزیابی سلامت سازمانی با الگوی

  اولین نمونه مورد مطالعه برای ارزیابی سلامت سازمانی با الگوی "سازمان سلام" _ 95/04/22

 • نشست اندیشگاه پاسخ بنیاد توسعه فردا و معاون محترم بررسی دفتر شهردار تهران _ 1395/02/07

  نشست اندیشگاه پاسخ بنیاد توسعه فردا و معاون محترم بررسی دفتر شهردار تهران _ 1395/02/07

همکاران